1 GBP =99.10INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

തിരുവനന്തപുരം: യുഎസ്ടി ഗ്ലോബലിലെ ജീവനക്കാരനും ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം - ചലച്ചിത്ര നടനുമായ അഭിമന്യൂ രാമാനന്ദന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വേര്‍പാടിന്റെ ദുഃഖത്തിലാണ് ടെക് ലോകം. തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോപാര്‍ക്കിലെ സജീവ ഇടപെടല്‍ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അഭിമന്യൂ രാമചന്ദ്രന്‍. ഈ മരണവാര്‍ത്തയെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ ടെക്നോപാര്‍ക്കിലെ ടെക്കികള്‍ക്ക് ഇനിയും ആയിട്ടില്ല. ഇന്നലെ രാത്രി ആറ്റിങ്ങലിനടുത്തു പതിനാറാം മൈലില്‍ വച്ചുണ്ടായ റോഡ് അപകടത്തിലാണ് അഭിമന്യു മരിച്ചത് ഇന്‍ഫോസിസിലും അതിനു മുന്‍പ് ക്വസ്റ്റ് ഗ്ലോബല്‍, സണ്‍ടെക്, സെ മെന്റര

Full story

British Malayali

\yqUðln: icnbmb a\pjy³ Hcp sXämb ]mÀ«nbnð! (Z ssdäv am³ C³ Zn tdm§v ]mÀ«n) hmPvt]bv {][m\a{´nbmbncpó 99 apXð 2004 hscbpÅ Ime¯v {]Xn]£¯n\pt]mepw Øncamb ]dbm\pÅXv AXmbncpóp. hmPvt]bv Añ {]iv\w AhcpsS ]mÀ«nbmsWóv.C{µ{]دnð Xmac¸qIrjn¡v Cd§nb BÀFkvFkn\pw \ómbn AdnbmhpóXmbncpóp C¡mcyw. hmPvt]bnbpsS P\{]oXn Ahcpw \ómbn D]tbmKs¸Sp¯n. ]t£ Hóp Nn´n¨pt\m¡q. hmPvt]bnbpsS `cW¯neqsSbpw tamZnbpsS `cW¯neqsSbpw ISópt]mbXmWv Cu cmPyw. ]t£ Aóv DcpïpIqSns¡mïncpó AklnjvWpXbpw Xo{hlnµpXzhpw ]ipcm{ãobhpsams¡ Cóv FhnsSb¯nsbóv t\m¡pI. F§s\ A{Iamkàambn Fóv t\m¡pI. hmPvt]bn kzmXznIamb lnµpXz¯nsâ {]Xn\n[nbmbncpsó¦nð tamZn A{Iamkàamb lnµpXz¯nsâ {]mtbmKnI cm{ãob cq]amsWóv ]dbmsX h¿. A\p`hw AXmWv ]Tn¸n¡póXv.H cp]t£, _m_dn akvPnZnsâ XIÀ¨bnepw KpPmdm¯v Iem]¯nepw Jnó\mb GI _nsP]n t\Xmhv hmPvt]bn Bbncn¡mw. Xsâ `cWIme¯p\Só KpPdm¯v Iem]¯nse ZpxJw hm

Full story

British Malayali

Xncph\´]pcw: 'cïp\mfmbv tdmUnsemcp ]«n N¯pInS¡póp, Imïpt]mIm\mcpanñ tImÀ¸tdj\nð'.... C§s\sbmcp hcnIÄ ImWpt¼mÄXsó Adnbmw AXv sN½\w Nmt¡bpsSXmsWóv. Cóse A´cn¨ sN½\w Nmt¡m aebmf¯nsâ km[mcW¡mcpsS {]nb Ihnbmbncpóp. kwkv--IrXwtNÀ¯v hr¯hpw {]mkhpsam¸n¨v IhnX FgpXpó ]ÞnX Ihnbmbncpón ñ At±lw. AXoh efnXamb `mj. cq£amb kmaqlnI hnaÀi\w. {]Xn]mZn¡póXmIs« Gähpw {]kàamb kmaqlnI Imcy§fpw. km[mcW¡mÀ ]dbm\m{Kln¡pó Imcy§fmWv sN½\w Nmt¡m IhnXIfnð Bhnjv--Icn¨Xv. Ipô³ \¼ymcpsSbpw kRvPbsâbpw ]n³Kmanbmbn«mWv aebmf¯nð sN½\saó Ihn Xsâ knwlmk\w Dd¸n¨Xv. tdmUnð N¯pInS¡pó ]«nbpsSbpw, AXpt\m¡n \nÊKwcmbn ISópt]mIpó BÄ¡q«s¯ Nn{XoIcn¨ '\m«p\S¸v' Fó IhnXt]mse sN½\¯nsâ ]e IhnXIfpw kmaqlnI {]kv--àamb hnjb§fmbncpóp. IemXneIw Fó IhnX XpS§póXv t\m¡pI. 'HmSnsb¯oSWw UmUn, bphP\þ tImSnXópÕhw apä¯phópt]mbvv akv

Full story

British Malayali

sImð¡¯: A´cn¨ ap³ temIv--k` kv]o¡À tkmw\mYv NmäÀPn C´y³ I½yqWnÌv ]mÀ«nbptSbpw ]mÀesaâdn cm{ãob¯ntâbpw apJy[mcbnepïmbncpó apJambncpóp. ]¯v XhWbmWv At±lw ]mÀeaânte¡v F¯nbXv. 1968ð 39mw hbÊnemWv BWv At±lw I½yqWnÌv ]mÀ«nbnð AwKamIpóXv. 1971ð _À[am\nð \nópw aÕcn¨v BZyambn temIv--k`bnse¯n. 1977 apXð 84 hsc PmZhv]qcnð \nópw ]nóoSv t_mð]qcnð \nópamWv At±lw k`bnse¯nbXv. Akanse sXkv]qcnemWv tkmw\mYv NmäÀPn P\n¨Xv. A`n`mjI\mb \nÀ½ð N{µ NmäÀPnbpsS aI\mbncpóp tkmw\mXv. I𡯠kÀÆIemimebnð \nópw sIbnw{_nUvPv kÀÆIemimebnð \nópw ]T\w ]qÀ¯nbm¡nb At±lw Hcp A`n`mjI³ IqSnbmbncpóp. Fópw Xsâ \ne]mSpIÄ Dds¡ hnfn¨v ]dbpóXn\v tkmw\mYv ]mÀ«n N«¡qSpIsf t]mepw `bóncpónñ. C´y Iï Gähpw anI¨ ]mÀesatâdnb³ IqSnbmbncpó tkmw\mYv {]Xn]£ ]mÀ«nIfpsS t]mepw {]oXn ]nSn¨v ]änbncpó t\XmhmW

Full story

British Malayali

ImkÀtKmUv: D¯c ae_mdnsâ hnIk\ kz]v\§Ä¡v NndIv apf¸n¨ t\Xmhmbncpóp sNÀ¡fw AÐpÅ. hnIk\w ISóp sNsó¯m¯ atôizc¯v Cóv ImWpó hnIk\¯ns\ñmw sNÀ¡fw AÐpÅbpsS kv]Àiapïmbncpóp. tIcfþIÀ®mSI AXnÀ¯nbnð k]vX `mj kwkmcn¡pó Cu aÞe¯nð 1987 apXð \mev XhW XpSÀ¨bmbn kmamPnI\mhm\pÅ \ntbmKhpw sNÀ¡fw AÐpÅ¡pïmbncpóp. Xsâ kzXkn²amb BÚm iànbpw t\Xr]mThhpw sImïv eoKv AWnItfbpw bp.Un.F^nt\bpw Hcpan¨v \nÀ¯m³ At±l¯n\v Ignªp. Ac \qämïntesdbmbn apÉnw eoKnsâ t\Xr \ncbnð {]hÀ¯n¡pó At±lw tZiob \nÀÆmlI kanXn AwKamWv. kwØm\ {Sjddmbpw tkh\a\pãn¨v hcthbmWv A´yw. tIcf¯nð Zmcn{Z \nÀ½mÀÖ\ cwK¯v hn¹hIcamb amäw Dïmb IpSpw_ {io ]²Xn \nehnð hóXv At±lw Xt±i kzbw`cW a{´nbmb Ime¯mWv. aXnbmb ^ïv \ðInbpw DtZymKØ Xe¯nð ]p\À hn\ymkhpw s]Àt^ma³kv HmUnäv kwhn[m\hpw \S¸m¡n Xt±i Øm]\§fpsS {]hÀ&

Full story

British Malayali

tIm«bw: ISp¯pcp¯nbnð shÅs¸m¡ Zpc´w dnt¸mÀ«v sN¿póXn\nsS hÅw adnªv ap§nacn¨ amXr`qan \yqkv {]mtZinI teJI³ ]«tÈcnð kPn (46) ISp¯pcp¯nbnse kmaqly kmwkv--ImcnI cwK§fnð {]nb¦c\mbncpóp. taJebnse kmaqly kmwkv--ImcnI {]hÀ¯\§fnð kPohambn CSs]«ncpó kPn taJem {]kv ¢ºnsâ sshkv {]knUâv IqSnbmbncpóp. B¸môndbnse {]ikvXamb taL ÌpUntbm kPnbpsS DSaØXbnepÅXmWv. B¸mônd amómÀ kztZinbmbncpóp. kp\nXbmWv `mcy. a¡fmb A\nJbpw (¹kv h¬) A\bbpw (Aômw ¢mkv) ISp¯pcp¯n skâv Ipcymt¡mkv ]»nIv kv--IqÄ hnZymÀ°nIfmWv. {]tZis¯ P\§fpsS hnjb§fnð CSs]Sm\pw kZm klmb lkvXhpambn F¯m\pw Dïmbncpó a\ØnXnbmbncpóp kPnsb \m«pImÀ¡v {]nb¦c\m¡nbXv. shÅs¸m¡w dnt¸mÀ«v sN¿ms\¯nb amXr`qan kwL¯n\v Zpc´ taJeIÄ GsXms¡sbóp sXcsªSp¯v \evInbXpw kôcn¡m³ hÅsamcp¡nbXpsañmw kPn Xsóbmbncpóp. tIm«bw ISp¯pcp¯n¡Sp¯v apïmÀ {]tZis¯ ap&oacu

Full story

British Malayali

Xncph\´]pcw: hyXykvX A`n{]mb§Ä Hcp ]mÀ«nbnð DïmIpóXv B ]mÀ«nbpsS hfÀ¨bv¡v KpWIcamsWó A`n{]mb¡mc\mbncpóp Fw.Fw.tP¡_v. Fómð, B hyXykvX A`n{]mb§Ä ]mÀ«n t\XrXzw F§s\ DÄs¡mÅpshóXns\ B{ibn¨ncn¡pw B ]mÀ«nbpsS tim`\amb `mhn. AXpsImïv Xsó tIm¬v{Kknse {Kq¸pIÄ ]mÀ«n¡v FXncsñó A`n{]mb¡mc\mbncpóp At±lw.hn Fw.kp[oc³ sI]nknkn {]knUâmbncns¡ tP¡_v C¡mcyw Xpdóp]dªn«pïv. hyXykvX A`n{]mb§Ä Dïmbmte ]mÀ«n kPohamIq. AXn\mð {Kq¸v tbmK§Ä tNcpóXnð sXänñ. {Kq¸v tbmK§Ä tIm¬{Kkv ]mÀ«nbpsS {]hÀ¯\ssienbpsS `mKamsWópw Fw.Fw. tP¡_v ]dªncpóp.kzbw ]pIgv--¯mXncpó At±lw kz´w A`n{]mb§Ä ]dbpóXnð Bscbpw `bs¸«ncpónñ. 1970se \nbak`m XncsªSp¸nð ]membnð sI.Fw.amWn tP¡_ns\Xnsc Pbn¨Xv shdpw 374 thm«pIfpsS `qcn]£¯nemWv. XncsªSp¸nð {Iat¡SpIÄ Btcm]n¨v tIkp sImSps¯¦nepw ]nóoSv ]n³hen¨p. Fónc

Full story

British Malayali

s\ônð I¯n sImïn-cn-¡pó I\-em-bn \o A`n-a-\yp. \nsó AhÀ `b-s¸-«n-cp-óp. \o DbÀ¯nb Bi-b-§Ä Ahsc `b-¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-óp. ssZh-¯nsâ t]cv ]dªv ]ñ a\p-jy-\mb \nsó AhÀ hI-h-cp-¯n-bXv F´n-\mWv? Ip«n¯w amdm¯ \nsâ s\ôn-te¡v CÉm-an¡v `oI-c-X-bpsS I¯n Bªp Ip¯n-b-t¸mÄ ]nS-ªXv \o s\ôn-te-Inb Bi-b-§Ä ]n³Xp-S-cpó kaq-l-am-Wv. H¸w s\ôv Iodn hcpó \nsâ A½-bpsS tX§epw. Xm³ s]ä aI-s\... F³ X¦-ta... Ipbnse alm-cm-Pmkv tImtfPv hcm-´-bn-eqsS shÅ jÀ«pw Nphó Ic-bpÅ shfp¯ apïpw [cn¨p ]pôncntbmsS \Sóp hcpó \nsâ Nn{Xw a\-Ênð \nópw ambp-ón-ñ. h«-h-S-bnse sIm¨p Iqc-bnð \nópw \o Xmïn-bsX temI-¯nsâ ]e `mK-§-fnepw t]mb Fsâ bm{X-sb-¡mÄ F{Xtbm hep-Xm-bn-cpóp. F{Xtbm {]mhiyw ]¨-¡dn temdn-IÄ Ibdn \o Cu alm \K-c-¯nð F¯ocp-óp. \o Fñm-h-cp-sSbpw A`n-a\yp Bbn-cp-óp. H¸w PohnX `mchpw ZpxJhpw ]«n-Wnbpw t]dn hó-h³ AXn-só-bmWv Cu aX `oIcòm&Agr

Full story

British Malayali

Im³-kÀ _m-[n-¨v a-c-W-¯n-\p Io-g-S§n-b sj-^oð-Un-se A-{_lmw tPmÀ-Öv F-ó A-¸n-¨m-b-s\ Ip-dn-¨p-Å HmÀ-½-IÄ ]-¦p-sh-¡p-I-bm-Wv k-l-{]-hÀ-¯-IÀ. Iem km-lnXy km-aq-ly {]-hÀ-¯-\-§-fnð k-Po-h-am-bn-cpó A-¸n-¨m-b-\v \n-ch-[n kp-lr-¯p-¡-fm-Wv bp-sI-bnð D-ïm-bn-cp-óXv. k-c-kam-b kw-`m-jW ssi-en-bn-eq-sSbpw kv-t\-l-¯n-eq-sS-bpw B-fp-I-fp-sS a\-kv Io-g-S-¡n-b A-¸n-¨mb-sâ km-ón[yw C-\n X-§Ä-¡n-S-bnð D-ïm-hp-I-bnñ-tñm-sb-ó k-¦-S-amWv Hm-tcm-cp-¯cpw ]-¦p-sh-¡p-óXv. ama³ ^nen¸v (bpIva {]knUâv) Hcn¡ð ]cnNbs¸«hcnð Fópw HmÀ¯ncn¡m³ X¡hn[w kuayamb t\XrXz]mShw ssIapXem¡nb A-]qÀÆw P\t\Xm¡fnð HcmfmWv F\n¡v A¸n¨mb³. Htc \m«nð \nópw hóhÀ. {]hmk `qanbnse¯nbt¸mgpw AXpw Htc \m«nð. bpIvabpsS BZnImew apXð tPjvT Xpey\mb amÀK ZÀinbmsW\n¡v At±lw. cm{ãob {]hÀ¯\¯nepw Htc Ifcnbnð BbXv BIkvanIamImw. Hcp i{Xphns\ t]mepw krãn¡msX, IrXyamb Znimt_m[t¯msS kwLS\m {]hÀ

Full story

British Malayali

Ignª Znhkw hsc Im¼knð ]mdn \Só Hcp Nn{Xie`ambncpóp AhÄ. ISóp t]mb hgnbnð Iï FñmhÀ¡pw kt´mjw hmcn hnXdnb Hcp Ipªp ]q¼mä. AIme¯nð B Ipªv ie`w NndIäv hoWt¸mÄ tX§eS¡m³ Ahsf IïhÀ¡v BÀ¡pw Ignbnñ. tkmjyð aoUnb AhfpsS acW¯nð hnXp¼pIbmWv. C¡gnª 18\mWv Isïbv--\À temdn¡v ]nónð kv--Iq«dnSn¨v ImÀ¯nI ]n hnPbs\ó Ahkm\ hÀj _n_nF hnZymÀ°n\n acn¨Xv. PohnXs¯ Ipdn¨pÅ {]Xo£IÄ NndIv apf¨v hncnbthbmWv hml\m]IS¯nsâ cq]¯nð Iq«pImcptSbpw ho«pImcptSbpw ImÀ¯phns\ acWw sImïp t]mbXvv. {]nbs¸« ImÀ¯phnsâ acWw kplr¯pIÄ¡v Ct¸mgpw DÄs¡mÅm\mbn«nñ. tkmjyðaoUnbbnð DS\ofw ImÀ¯nIsb¡pdn¨pÅ I®oÀ¡pdn¸pIfmWv. AarX kv--IqÄHm^v BÀSvkv B³Uv kb³knse _n._n.F Ahkm\ hÀj hnZymÀ°nbmb ImÀ¯nI ho«pImcpsS A\p{KlminÊpIÄ Gäphm§n ]co£bv¡mbn ]pds¸«Xmbncpóp. sIm¨n AarX kv--IqÄHm^v BÀSvkv B³Uv kb³kn

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]