1 GBP = 93.60 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

ക്രിസ്മസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പുതിയൊരു കെറ്റില്‍ വാങ്ങാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുകയാണോ? നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിനെ താറുമാറാക്കത്ത വിധത്തില്‍ നീതിപൂര്‍വകമായ വിലയില്‍ നല്ലൊരു കെറ്റില്‍ വാങ്ങാന്‍ അല്‍പം ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ സാധിക്കും. കണ്‍സ്യൂമര്‍ ഗ്രൂപ്പായ വിച്ച്...? പുതിയ കെറ്റില്‍ വാങ്ങുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഏതാനും കാര്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. 30 പൗണ്ടില്‍ താഴെ വിലയുള്ളതും നിരവധി ഗുണങ്ങളുളളതുമായ മൂന്ന് കെറ്റിലുകളെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിച്ച്...? പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനുള്ള കെറ്റില്‍ വാങ്

Full story

British Malayali

യുകെയില്‍ ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സേവിംഗ്സ് ബാങ്കായ നാഷണല്‍ സേവിംഗ്സ് ആന്‍ഡ് ഇന്‍വെസ്റ്റ്മെന്റില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ഹതയുള്ള ചൈല്‍ഡ്  ബോണ്ട് കാഷ് പലിശ പോലുമില്ലാതെ വെറുതെ കിടക്കാന്‍ സാധ്യതയേറെയാണ്. മക്കളുടെ പേരില്‍ ലഭിക്കാനിടയുള്ള ഈ തുക കൈപ്പറ്റിയോ എന്ന് മറക്കാതെ പരിശോധിക്കണമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ നിരന്തരം നിര്‍ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. മില്യണ്‍ കണക്കിന് പൗണ്ട് ഇത്തരത്തില്‍ ആര്‍ക്കും ഉപകാരപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നത് പെരുകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവ ക്ലെയിം ചെയ്യണമെന്ന് ബേബി ബോണ്ട് ഹോള്‍ഡര്‍മാര

Full story

British Malayali

വിലക്കുറവിന്റെ പര്യായമായ ജര്‍മന്‍ ഡിസ്‌കൗണ്ട് ചെയിനായ ആല്‍ഡി ഇത്തവണ കസ്റ്റമര്‍മാരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് അടുക്കളയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും കുറഞ്ഞ വിലയില്‍ വില്‍പനക്കെത്തിച്ചാണ്. വില കൂടിയ ഫ്രഞ്ച് ബ്രാന്‍ഡുകളെ തോല്‍പ്പിക്കുന്ന ഫ്രൈയിംഗ് പാനും പാത്രങ്ങളും 13 പൗണ്ടിന് ആല്‍ഡിയില്‍ നിന്നും ഇപ്പോള്‍ സ്വന്തമാക്കാം. സ്റ്റൈലിഷായ പുതിയ കിച്ചണ്‍വെയറുകള്‍ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്താണ് ആല്‍ഡി കസ്റ്റമര്‍മാരെ കൈയിലെടുക്കുന്നത്. വിലയേറിയ ഫ്രഞ്ച് ബ്രാന്‍ഡായ ലെ ക്ര്യൂസെറ്റിനെ തോല്‍പിക്

Full story

British Malayali

\nch[n Zcn{Z IpSpw_§fpw s]³j\Àamcpw DÄs¡mÅpó Aôv aneytWmfw IpSpw_§Ä F\ÀPn _nð hIbnð Cu hÀjs¯ cïmas¯ hÀ[\hns\ t\cntSïn hcpsaómWv Gähpw ]pXnb dnt¸mÀ-«v. Cu hIbnepÅ _nð G{]nenð 58 ]uïv DbÀóXn\v ]nómse HtÎm_dnð 47 ]uïpw IqSn DbcpsaómWv apódnbn¸v. Cu hn[¯nð Kymknsâbpw Ce{ÎnknänbpsSbpw hne Ip¯s\ Dbcpt¼mÄ \n§fpsS t]m¡äv ImenbmImXncn¡m³ F´v sN-¿-Ww? Fó tNmZyw iàamhpIbmWv. {]os]bvUv aoädpIfpÅ IÌaÀ-amÀ 58 ]uïnsâ hÀ[\hmWv G{]nenð A`napJoIcn¨ncn¡póXv. CXn\v ]pdsa HtÎm_dnð 47 ]uïnsâ hÀ[\hv IqSnbpïmIpt¼mÄ Cu hÀjw t\cntSïn hcpóXv sam¯w 105 ]uïnsâ hÀ[\hm-Wv. Kymkn\pw Ce{Înknän¡papÅ tlmÄskbnð hne hÀ[n¨XmWv hnehÀ[n¡m³ ImcWambncn¡pósXómWv sdKpteädmb Hm^v--sPw ]dbpóXv.  _nKv knIv--kv F\ÀPn I¼\nI-sf-óv Adnbs¸Spó {_n«ojv Kymkv, FkvFkvC, CUnF^v, Ctbm¬, F³]hÀ, kv--tIm«njv ]hÀ

Full story

British Malayali

hnam\¯nð F¡tWman ¢mknð bm{X sN¿póhscñmw _nkn\kv ¢mknte¡v amdm³ B{Kln¡póhcmWv. Fómð Xnct¡dnbXn\mð _nkn\kv ¢mkv Sn¡äv e`n¡m¯Xn\mtem Asñ¦nð AXn\pÅ km¼¯nI tijn Cñm¯Xn\mtem BWv an¡hÀ¡pw CXv km[n¡msX hcpóXv. Fómð F¡tWman ¢mknð bm{X sN¿m³ t]mb \n§Ä¡v Ft¸msg¦nepw _nkn\kv ¢mknte¡v kuP\yambn A]v{KtUj³ In«nb A\p`hapïmbn«p-tïm? AXv \S¡m¯ ImcysamópasñómWv knhnð Ghntbj³ cwKs¯ hnZKv[À Xsó A`n{]mbs¸SpóXv. IrXyamb Nne \o¡§Ä \S¯nbmð \n§Ä¡v {^obmbn _nkn\kv ¢mknð t]mhm³ km[n¡psaódnbpI. AXn\pÅ GXm\pw hgnIfmWv ChnsS ]cmaÀin¡p-óXv. _nkn\-kv-- ¢mkv thW-sa-óv Bhiys¸SpI _nkn\kv ¢mknte¡v A]v--t{KUv sN¿póXn\pÅ Gähpw t\cmb amÀKw _nkn\kv ¢mkv thWsaómhiys¸SpIbmWv. \n§Ä Sn¡äv _p¡v sN¿pt¼mÄ GXv Xc¯nepÅ Im_n\mWv A]v--t{KUn\v Ahkcw hómð ap³KW\tbIpósXó tNmZy¯n\v _nkn\kv--¢

Full story

British Malayali

Im-emh-[n I-gn-ªv ]-gIn-b `£-Ww H-gn-hm-¡p-I-sbó-Xv kq-¸À-amÀ-¡-äp-IÄ t\-cn-Sp-ó hen-b shñp-hn-fn-bmWv. C-Xn-t\-¡mÄ t`Zw, Im-emh-[n Xo-cm³ A-[n-I-anñm-¯-h In-«p-ó-hn-e-bv-¡v hn-äv \-ãw Ip-d-bv-¡p-I-sb-ó-XmWv. I-S-bnð-\n-óv H-gn-hm-Ip-sa-óXn-s\m-¸w A-Xv kw-kv-I-cn-¡p-ó-Xn-\p-Å sN-ehpw C-tXm-sS Cñm-Xm-Ipw. kq-¸À-amÀ¡-äv irw-J-ebm-b en-Unð ]-¨-¡-dn-Ifpw ]-g-§fpw hn-e-¡pd-¨v hnð-¡p-óXpw C-tX D-t±-i-¯nð-¯só. ]m-gm-¡p-ó-Xn-s\-¡mÄ t`-Z-sa-ó ]pXn-b I-¨-h-S k-ao-]-\-¯n-sâ Xp-SÀ-¨-bm-Wv en-Un-en-sâ hnð-]-\-bpw. H-ó-c ]u-ïn-\v A-ôp-Intem ]-¨-¡-dnbpw ]-g-hÀ-K-§-fp-am-Wv Xn-c-sª-Sp-¯ G-Xm\pw tÌm-dp-I-fn-eq-sS en-Unð hn-ä-gn-¡p-óXv. G-Xm\pw Zn-h-k-t¯-¡v 122 kv-täm-dp-I-fnð C-¯-c-¯nð ]-¨¡-dn e-`n-¡pw. hnð-¡m-sX ti-jn-¡pó-Xv Im-emh-[n Xo-cp-ó-Xn-\v ap-só Po-h-Im-cp-Wy Øm-]-\-§-Ä-¡v \ð-Ipw. tI-Sp-h-cm-¯ ]-¨-¡-dn-Ifpw ]-g-

Full story

British Malayali

Hm¬-sse³ hym-]m-cw sIm-gp-¯-tXm-sS ssl-kv-{So-än-se ]-e hym]m-c Øm-]-\-§-fpw D-]-t`m-àm¡-sf B-IÀ-jn-¡p-ó-Xn-\v h³-tXm-Xn-ep-Å Un-kv-Iu-ïv {]-Jym-]n-¡m-dp-ïv. ssl kv-{So-än-se ^mÀ-a-kn-Ìp-Ifm-b _q-Svkpw k-am-\am-b h-gn-bn-emWv. Ip-«n-IÄ-¡m-h-iyam-b D-Xv-]-ó-§Ä-¡v 50 i-X-am-\w h-sc hn-e-¡pd-hv {]-Jym-]n-¨m-Wv _q-Sv-kv D-]-t`m-àm¡-sf tX-Sp-ó-Xv. 87 s]³-kv ap-Xð-¡p-Å D-Xv-]-ó-§Ä C-hn-sS e-`y-amWv. ^o-Un-Mv t_m-«n-epIÄ, I-fn-¸m-«§Ä, \m-¸nIÄ, t_-_n ^pUv, Ip-fn-¸n-¡m-\p-Å km-[-\§Ä, tam-bn-kv-N-ssd-tk-gv-kv Xp-S-§n-b-h hnð-]-\-bv-¡m-bn H-cp-¡n-bn-«pïv. tPm¬-k-Wn-sâ t_-_n s_Uv-ssSw _m-¯n\v 1.49 ]u-ïm-Wv hn-e. t\-c-s¯-bnXv 2.99 ]u-ïm-bn-cpóp. Ip-«nI-sf Xp-S-¸n-¡p-ó t_-_n ssh-]v-kv 56 F-®-¯n-sâ ]m-¡n-\v 87 s]³-tk ap-S-t¡-ï-Xp-Åq. tSm-an Sn¸n, ]mw-t]-gvkv, l-¤okv, tUm-hv Xp-S§n-b {_m³-Up-I-fp-sS D-Xv-]-ó-§Ä¡pw hn-e-¡p-d-hp-ïv. 12 ]m-¡p-I-fp-Å l-¤o-kv t_-_n ssh-]v-kn-sâ hen-b ]m-&iex

Full story

British Malayali

kv-IqÄ Xp-d-¡m-dm-Ip-t¼mÄ bqWn-t^mw hn]-Wn k-Po-h-am-Ipó-Xv ]pXn-b Im-cyañ. F-ómð, kq-¸À-amÀ¡-äv irw-J-ebm-b Bð-Un H-cp-ap-gw-ap-t¼ \o-«n-sb-dn-ªn-cn-¡p-I-bmWv. k-½À tSw A-h-km-\n-¡p-ó-Xn-\v ap-s¼, bqWn-t^mw hn-]-Wn-bn-se-¯n-¨m-Wv A-h-cp-sS Ifn. A-[y-b-\-hÀ-jw A-h-km-\n-¡p-ó-Xn-\p-ap-s¼ ]p-Xp-hÀ-j-¯n-te-¡v B-h-iyam-b bqWn-t^mw \n-Êm-c-hn-e-bv-¡v kz-´-am-¡m-\p-Å A-h-k-c-am-Wv Bð-Un H-cp-¡n-bn-cn-¡p-óXv. _m-¡v Sp kv-IqÄ F-ó t]-cnð C-d-¡n-bn-«p-Å bqWn-t^mw t{i-Wn-¡v henb tXm-Xn-ep-Å kzo-I-c-W-am-Wv e-`n-¡p-óXv. sk-]v-äw-_-dnð kv-IqÄ Xp-d-¡p-ó th-f-bnð D-ïm-Ip-ó Xn-c-¡nð-\n-óv tam-N-\-sa-ó t]-cn-em-Wv _m-¡v Sp kv-IqÄ t{i-Wn C-hÀ cw-K-¯n-d-¡n-bn-cn-¡p-óXv. A-h-[n-¡m-e-am-Ip-ó-Xn-\p-aps¼, bqWn-t^mw hn-]-Wn-bnð I-Sp-¯ a-Õ-c-¯n-\v Xp-S-¡-an-Sp-I-bm-Wv Bð-Un C-Xn-eq-sS sN-bv-Xn-cn-¡p-ó-sX-ópw hn-e-bn-cp-¯-s¸-Spóp. A-ôv ]u-ïn-\v bqWn-t^mw sk-äv. A-Xm-Wv Bð-Un

Full story

British Malayali

Ah\h³ ITn\ambn A[zm\n¨pïm¡pó ]Ww ]camh[n em`Icambn D]tbmKn¡pIsbóv e£yapÅhÀ Ft¸mgpw BZmbIcamb UoepIÄ At\zjn¨v sImtïbncn¡pw. C¯c¯nð Cu BgvNs¯ UoepIÄ At\zjn¡póhÀ¡v Gsd kt´mjhmÀ¯Ifpïv. CXv {]Imcw AkvZbnð 40 ]uïn\v D{K³ ssNðUv koäv hm§m\mhpw. BatkmWnð \nópw 24 ]uïn\v ho«nð hbv¡m³ knknSnhn Iymadbpw kz´am¡mw. IqSmsX F«v ]uïn\v hnðtImbnð sa³kv s]À^yqapw _qSv--knð \nópw 29 ]uïn\v {Sn½dpw hm§mw. shdpw Bdv ]uïn\v tamdnkWnð \nópw kq¸À Cw¥ojv t{_¡v^mÌv Ign¡m\pw Cu BgvN Ahkcapïv. Xosc ankmIcpXm¯ UoepIfmbn Chsb hntijn¸n¡mw. AkvZbnð 40 ]uïn\v ssNðUv koäv \sñmcp ssNðUv koäv tXSpóhÀ¡v AkvZbnte¡v t]mhmw. 65 ]uïv hnebpÅ ssNðUv koäv \nehnð 40 ]uïn\mWv hnð¡póXv. 38 iXam\amWv hne¡pdhv. 1/2/3 hbkpff Ip«nIÄ¡v kpc£nXambpw kuIcy{]Zambpw Ccn¡m³ km[n¡pó koämWnXv. Cu koäv hml\¯nt\mSv t\cn«v LSn¸n¡m\mhpw. CXns\ AUðäv 3 t]mbnâv tk^vän

Full story

British Malayali

Ih³{Sn: bpsI aebmfnIfnð Ht«sd t]À hoSv tamSn ]nSn¸n¡pó Xnc¡nemWv. Hcp hosSó kz]v\w km£mð¡cn¡m³ BZyw kuIcyw Ipdª hoSpIÄ kz´am¡nbhÀ Ip«nIÄ hfÀótXmsS IqSpXð kuIcyw tXSnbmWv ]pXnb apdnIfpw tSmbv-eäpw Hs¡ ]WnbpóXv. CXn\mbn Cñm¯ ]Ww hmbv]sbSp¯pw aäpw IqSpXð kuIcyw Dïm¡pt¼mÄ GI Bizmkw hoSnsâ aqeyw IqSpópïtñm FómWv. Fómð CsXmcp anYy [mcW Bbn IcpXnbmð aXnsbómWv Cu cwKs¯ hnZKv[À ]dbp-óXv. apS¡pó apX-en-\v A\pkcn¨p hoSnsâ aqeyw Dbcpónñ Fóv am{Xañ, ]e amä§fpw hoSv DSa¡v \㡨hSambn amdpIbmWv. aebmfnIfnð Gdnb ]¦pw ]Ww apS¡pó ASp¡f \hoIcWhpw tSmbveäv amähpw apdnsbSp¡epw `oaamb \ãamWv k½m\n¡póXv. Fómð t_mbv-eÀ amänbpw ]qt´m«w tamSn ]nSn¸n¨pw hoSnsâ hnebnð DbÀ¨ tXSmw Fó kXyw aebmfnIfnð A[nIw t]cpw a\knem¡pónñ. t_mbv-eÀ tISmIpt¼mÄ amäpóXv km[mcWamWv, Fómð ]qt´m«¯nsâ Imcy¯nð Hcp iXam\w BfpIÄ t

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]