1 GBP = 99.40INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

bpIvabv¡v _Zð Fóv AhImis¸«v cwK¯v hó t^m_vabpsS XIÀ¨ k¼qÀ®amIpóp. Ignª Znhkw \Só hmÀjnI s]mXp tbmK¯nð Hcp hn`mKw BfpIÄ \S¯nb ]nSn¨S¡enð {]Xntj[n¨v At\Iw AtÊmkntbj\pIÄ t^m_vabnð \nópw ]nòmdpIbmWv. t]mb hÀjw t^m_vabpsS {]hÀ¯\§Ä¡v kPoh t\XrXzw \ðInb aqóv AtÊmkntbj\pIÄ cmPn kaÀ¸n¨p Ignªp. amôÌdnse {^ïv-kv kv-t]mÀ«nwKv ¢_v, tdm¨v-sUbnense _mtjÀ-kv kv-t]mÀSv-kv ¢_v, t_mÄ«¬ {^ïv-kv FónhcmWv Cóse cmPn kaÀ¸n¨-hÀ. ]Xn\tômfw AtÊmkntbj\pIÄ cmPn kó²X Adnbn¨n«pïv. Fómð P\dð t_mUntbm I½äntbm hnfn¨v tNÀ¯ tijw am{Xta ChÀ¡v HutZymKnIambn cmPn kaÀ¸n¡m³ km[n¡q. BsIbpÅ 33 AtÊmkntbj\pIfnð ]IpXnbntesd cmPn h¨v ]pd¯v t]mIm\pÅ Hcp¡¯nemWv. _m¡nbpÅhcnð Xsó hncenð F®m³ IgnbpóhÀ am{Xta C\n t^m_vabpambn kPohambn {]hÀ¯n¡q Fóndnbn¨n«pïv. {]knUâmbncpó APnXv ]menb¯v, sshkv {]knU&a

Full story

British Malayali

bpsI-bnse ae-bm-fn-I-fpsS IemþImbnI Ah-k-c-§Ä ]cn-t]m-jn-¸n-¡m³ cq]w sImï t^m_va Fó kwL-S\ BZy sXc-sª-Sp-¸nð Xsó X½nð Xñn ]nfÀóp. {]kn-Uân-sâbpw sk{I-«-dn-bp-sSbpw t\Xr-Xz-¯nð cïv {Kq¸v Xncnªv amk-§-fmbn hmKzmZ-§-fnð GÀs¸-«n-cpó t^m_va-bpsS Cóse \Só hmÀjnI s]mXp tbmK-¯n-emWv ]nfÀ¸v ]qÀ¯n-bm-b-Xv. t^m_va-bnse `nó-XIÄ XoÀ¡msX kl-I-cn-¡n-sñóv {]Jym-]n¨v alm-`q-cn-]£w AtÊm-kn-tb-j-\p-IÄ tbmKw _ln-jvI-cn-¨-t¸mÄ F¯n tNÀó-hÀ X½n-epÅ XÀ¡-§fpw hmZ-§-fp-am-bn-cpóp {i² t\Sn-b-Xv. HutZym-KnI hn`mKs¯ ]n´p-W-bv¡pó Aôv AtÊm-kn-tb-j-\p-Ifpw hnaX hn`mKs¯ ]n´p-W-bv¡pó Aôv AtÊm-kn-tb-j-\p-Ifpw AS¡w 12 AtÊm-kn-tb-j³ {]Xn-\n-[n-IÄ am{X-amWv tbmK-¯nð ]s¦-Sp-¯-Xv. s_Uvt^mÀUv, eq«³ Fóo AtÊm-kn-tb-j³ {]Xn-\n-[n-IÄ hmKzmZ-¯nð ]s¦-Sp¡msX \ni-_vZX ]men-¨p. sk{I-«dn APn-tam³ C-S-¡csb ]n´p-W-bv¡pó hnaX hn`

Full story

British Malayali

t^m-_v-a-bp-sS hmÀjnI s]mXp-tbm-Khpw ]pXn-b `m-c-hm-lnI-sf sX-c-sª-Sp-¡m-\pÅ tbm-Khpw \m-sf l-ïn-Mv-S-Wnð tN-cpw. ]{´ïp RmbdmgvN lïn§vS\nepÅ t{Käv kvSyq¢o hntñPv lmfnð h¨v D¨¡v tijw HcpaWnapXð \-S-¡pó tbm-K-¯nð t^m_v-a {]-knUâv A-Pn-Xv ]m-enb-¯v A-[y-£-X h-ln-¡pw. t^m_v-a tZio-b I-½n-än ]-cn-K-Wn-¨Xpw ]pd-¯v hn-«-Xp-am-b 33 A-tkm-kn-tb-j³ {]-Xn-\n-[n-IÄ-¡v am-{X-am-bn-cn¡pw thm-«-h-Imiw. HutZymKnIambn t^m_vabnð cPnÌÀ sNbvXncn¡pó AtÊmkntbj\p IfpsSbpw {Kq¸pIfpsSbpw {]Xn\n[nIÄ¡pw t^m_va HutZymKnI `mcmlnIÄ¡pw sIm HmÀUnt\äÀamÀ¡pw am{XamWv hmÀjnI s]mXptbmK¯nð ]s¦Sp¡m³  km[n¡pI. s]mXptbmK¯nð ]s¦Sp¡m³ F¯póhÀ X§sf aäpÅhÀ¡v Xncn¨dnbm³ DXIpó sF Un IcpXnbncn¡Ww. ap³-Iq«n FgpXn X¿mdm¡nb APï A\pkcn¨mbncn¡pw s]mXptbmK ]cn]mSnIÄ \S¡pI.  Npcp§nb Ime {]hÀ¯\§Ä sImïp t^m_va t\Snb anIhpw hnPbhpw hnebncp¯póXnt\msSm¸w XpSÀ {]hÀ¯\§Ä&ie

Full story

British Malayali

A-[nImc ssI-am-ä-hp-am-bn _-Ô-s¸-«v t^m-_v-a-bnð D-cp-ïp-IqSn-b X-À-¡-§Ä Fñmw H-Sp-hnð ]-cn-l-cn¨p. Fñm-h-cp-sSbpw hm-Zw tI-« ti-jw ]pXnb thm-t«-gv-kv en-kv-äv {]-kn-²n-I-cn-¨n-cn-¡p-I-bmWv. C-óv {]-kn-²o-I-cn-¨n-cn-¡pó thm-t«-gv-kv en-kv-äv A-\p-k-cn-¨v ]pXn-b `-c-W k-an-Xn-sb sX-c-sª-Sp-¡m³ G-{]nð 12 \v l-ïn-Mv-S-Wnð tbm-Kw \-S-¯m\pw Xo-cp-am-\-am-bn. C-sa-bvð h-gn \-S¯n-b NÀ-¨-bv¡pw thm-s«-Sp-¸n\pw ti-j-amWv Cu Xob-Xn \n-Ý-bn-¨-sX-óv t^m_v-a {]-knUâv A-Pn-¯v ]m-enb-¯v ]-{X-¡p-dp-¸nð A-dn-bn¨p. t^m-_v-a-bnð Aw-KXzw F-Sp-¯-Xpw, t^m-_v-a-bp-am-bn k-l-I-cn-¨v {]-hÀ-¯n-¨n-«p-Å-Xp-am-b 33 A-tkm-kn-tb-j-\p-I-fnð \nópw aq-óv {]-Xn-\n-[n-IÄ-¡v ho-Xw hmÀjnI s]mXp-tbm-K-¯nð ]-s¦-Sp-¡mw. Cu hm-À-¯-bp-sS H-Sp-hnð thm-t«-gv-kv en-kv-äv {]-kn-²o-I-cn-¨n-«p-ïv. C-\nbpw t]-cv X-cm-¯-hÀ-¡v G-{]nð 10 h-sc t]-cp-IÄ \-ev-Im³ ka-bw A-\p-h-Zn-¨n-«p-ap-ïv. lïnwKvS¬ saUv-th skâdnð h¨v D¨¡v ap¼

Full story

British Malayali

C-óe-s¯ Znh-kw ]m-]v hÀ-¯nse a-e-bm-fn-IÄ-¡v H-cn-¡epw a-d-¡m³ I-gn-bnñ. XpS-¡w ap-Xð H-Sp-¡w h-sc C-S-X-ShnñmsX hy-Xy-kv-Xam-b \r-¯ C-\§Ä A-c-§n-se-¯n-b-t¸mÄ a-Õ-c-am-Wv Fó tXm-óð t]mepw a-d-óv Im-Wn-IÄ I-¿-Sn-¨p-sIm-ïn-cpóp. t^m_v-a Cu-kv-äv B-w¥nb do-Pnb-sâ Hómw hmÀ-jn-I-t¯m-Sv A\p-_-Ôn-¨v \S¯n-b \r-t¯m-Õ-h-am-Wv t^m_v-a-bp-sS N-cn-{X-¯nð X-¦-en-]n-I-fmð F-gp-X-s¸-« a-säm-cp A-hn-kv-a-cWo-b Zn-\-am-bn am-dn-b-Xv. {]ikvX kn\na Xmcw {]nbmemð apJyPUvPv Bbncpó ]cn-]m-Sn-bnð Xp-S-¡w-ap-Xð H-Sp-¡w h-sc B-th-iw \n-d-ªp-\nóp. bpsI aebmfnIfpsS kz-´w kn-\nam-Xm-cw F-óp hn-ti-j-W-ap-Å {]n-b-bp-sS km-\n[yw ]-cn-]m-Sn-¡v Xm-c-]-In-t«In. ]cn]mSnbpsS Dt±i e£y§fpw t^m_vabpsS cq]oIcWw apXð CóphscbpÅ {]hÀ¯\§fpsS hnPb KmYbpw hnhcn¨p sImïv tPmtam³ am½q«nð \S¯nb A`nkwt_m[\ kw`mjWt¯msSbmWv ]cn]mSnIÄ XpS-§n-b-Xv. \r-t¯m-Õ-h-¯n-\v A-h-Xm-c-I-bm-bn Xn-f-§nb-Xv kp{]-` \m-b-cm-bn-cpóp. ]cn]mSnIfpsS AhXcW {I-ahpw aÕ

Full story

British Malayali

bpsI a-e-bm-fn-IÄ B-th-i-t¯m-sS Im-¯n-cpó t^m_v-a \r-t¯m-Õ-h-¯n-\v B-th-i-I-cam-b Xp-S¡w. Nn-e-¦ A-Wn-ª ]m-Z-§Ä [n-an [n-an i-Ðw Dbcpó-Xv Im-¯n-cpócpó-hÀ-¡v D-Õ-h-¯n-sâ {]-Xo-Xn D-WÀ-¯n \r-t¯m-Õ-h-¯n-\v Xp-S-¡-ambn. cm-hn-se 10 aWn-tbm-sS-bmWv- ]m]v-hÀ¯v hntñPv lm-fnð \rt¯m-Õ-h-¯nsâ tIfn sIm«p-b-ÀóXv. 10 aWn¡v XpS§n IebpsS ]qcw sshIn«v 7 aWn hsc XpS-cpw. tdUntbm A-S-¡-ap-Å am[y-a-§-fnð t^m_v-a I-tem-Õ-h-¯n-sâ ]c-kyw Iq-Sn {]-Xy-£-s¸«tXm-sS \r-t¯mÕ-hw N-cn-{X kw`-hw B-¡n am-äm\p-Å Xo-cp-am-\-¯n-em-Wv t^m_v-a Cu-kv-äv Bw¥n-b t\-Xr-Xzw. tI-c-tfm-Õ-hw 2014, dn-Yw 2014 (Nm-cn-än Châv), {In-¡-äv SqÀ-W-saâv, I-emta-f F-ón-h-bn-eq-sS 2014 sI-t¦-a-am¡n-b Cu-kv-äv Bw¥n-b do-Pn-b-³ \r-t¯m-Õ-h-¯n-\v th-ï Fñm X-¿m-sd-Sp-¸p-Ifpw \S-¯nbmWv F-¯-n-bn-cn-¡póXv. k-_v-Pq-\nbÀ, Pq-\nbÀ, ko-\n-bÀ hn-`m-K-§-fn-em-bn bp-sI-bn-se hnh-n[ `m-K-§-fnð \n-óv \q-dn-e-[n-Iw I-em

Full story

British Malayali

]m]vhÀ-¯nse a-e-bm-fn-IÄ A-th-i-¯n-emWv. I-em-h-k-´-¯n-sâ Nn-e-s¼m-en H-cp-§m³ C-\n H-cp \mÄ Iq-Sn am-{Xw. t^m_v-a Cu-kv-äv Bw¥n-b do-Pn-b-Wn-sâ Hómw hmÀ-jn-I-t¯m-S-\p-_-Ôn-¨v \-S-¡-p-ó \r-t¯m-Õ-hw Rm-b-dmgv-N A-c-t§-dm³ C-cn¡-th H-cp an-\n-«v t]mepw sh-dp-tX I-f-bm-\nñm-¯ hn-[w A-{X-tað B-th-i-`-cn-X-amIpw ]m-]vhÀ-¯n-se Znh-kw F-ópd-¸v h-cp-¯n-s¡m-ïm-Wv H-cp-¡-§Ä ]qÀ-¯n-bm-Ip-óXv. {]-ikv-X \-Sn {]n-bm-emð B-bn-cn-¡pw I-em-ta-f-bp-sS ap-Jy P-Uv-Pv F-óp-d-¸m-b-tXm-sS I-em-ta-f-bnð am-äp-c-bv-¡m³ F-¯p-ó-hÀ-¡v Cc-«n B-th-i-ambn. Bcw-`n-¨v H-ó-c hÀ-jw am{Xw ]qÀ-¯n-bm¡nb t^m_v-a CXn-t\mS-Iw bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-IÄ-¡n-S-bnð A-t\-Iw s]m-Xp ]-cn-]m-Sn-IÄ kw-L-Sn-¸n-¡p-I-bp-ïmbn. thm-¡n-§nð \-S-ó a-[p-\n-em-hnð t^m_v-a F-ó ]-cn-]m-Sn-bnð hn-in-ãm-Xn-Yn-bm-bn F-¯nb-Xv ]-ß{io a-[p B-bn-cp-só-¦-nð km-en-kv-_-dn-bp-sS k-¹n-saâ-dn kv-IqÄ D-Zv-Lm-S-\-¯n-\v F-¯nb-Xv kn-\n-am-\-S³ D-®n in-h-]m-em-Wv.

Full story

British Malayali

t^m_vabpsS Cu-kv-äv Bw¥n-b do-Pn-b-Wn-sâ Hómw hmÀ-jn-I-t¯m-Sv A-\p-Ôn-¨v \-S-¡p-ó \r-t¯m-Õ-h-¯n\v C-\n sh-dpw aq-óp Znh-kw Iq-Sn am-{Xw, {]Xo-£n-¨-Xn-t\-¡mÄ Iq-Sp-Xð t]À c-Pn-ÌÀ sNbv-X \r-t¯m-Õ-h-¯n\v km-¼¯n-I ]n´p-W \ð-In kv-t]m¬-kÀ-amÀ Iq-Sn cw-K-¯n-d-§n-b-tXm-sS ]m-]vhÀ-¯nð Cu Rm-b-dmgvN \S-¡p-ó \r-t¯mÕ-hw B-th-i-I-c-am-bn-cn-¡pw. tdUntbm A-S-¡-ap-Å am[y-a-§-fnð t^m_v-a I-tem-Õ-h-¯n-sâ ]c-kyw Iq-Sn {]-Xy-£-s¸«tXm-sS \r-t¯mÕ-hw N-cn-{X kw`-hw B-¡n am-äm\p-Å Xo-cp-am-\-¯n-em-Wv t^m_v-a Cu-kv-äv Bw¥n-b t\-Xr-Xzw. tI-c-tfm-Õ-hw 2014, dn-Yw 2014 (Nm-cn-än Châv), {In-¡-äv SqÀ-W-saâv, I-emta-f F-ón-h-bn-eq-sS 2014 sI-t¦-a-am¡n-b Cu-kv-äv Bw¥n-b do-Pn-b-³ \r-t¯m-Õ-h-¯n-\v th-ï Fñm X-¿m-sd-Sp-¸p-Ifpw \S-¯n I-gnªp. k-_v-Pq-\nbÀ, Pq-\nbÀ, ko-\n-bÀ hn-`m-K-§-fn-em-bn bp-sI-bn-se hnh-n[ `m-K-§-fnð \n-óv \q-dn-e-[n-Iw I-em-Im-c-òm-cpw, I-em-Im-cn-I-f-amWv \r-t¯m-Õ

Full story

British Malayali

hn-hm-Z-§Ä A-Xn-sâ h-gn-¡v t]m-I-s«... F-ómð {]-hÀ-¯-\-§-sf H-cp X-c-¯nepw A-Xv _m-[n-¡m³ A-\p-h-Zn-¡nñ F-ópd-s¡ {]-Jym-]n¨p-sIm-ïv t^m-_v-a-bpsS Cu hÀj-s¯ kv-t]mÀ-Sv-kv I-e-ïÀ ]pd-¯v hn-«v t\-Xm-¡Ä cw-K¯v. I-gn-ª hÀ-jw \-S-¯n-b-t]m-se X-só h³ Iym-jv A-hm-À-Up-IÄ k-ln-X-am-Wv C-¡p-dnbpw {][m-\ Imbn-I a-Õ-c-§Ä \-S-¯p-I. sa-bv 31\v HmÄ bp-sI _m-Uv-an⬠Nm-¼y³-jn¸pw Pqsse A-ôn-\v {In¡-äv SqÀ-W-saâpw Hm-K-kv-äv 29\v h-Sw-h-enbpw \-S-¯p-sa-óv t^m_v-a tZio-b kv-t]mÀ-Sv-kv tImÀ-Un-t\-äÀ Pn-Pp ^n-en-]v ssk-a¬ ]-{X-¡p-dn-¸nð A-dn-bn-¨p. B-cv A-[n-Im-c-¯nð h-cp-óp F-óXñ, F-´v {]-hÀ-¯n-¡p-óp Fó-Xm-Wv {]-[m-\-saópw kv-t]mÀ-Sv-kv tImÀ-Un-t\-äÀ F-ó \n-e-bnð k-ab-¯v I-e-ïÀ {]-Jym-]n-t¡-ï Npa-X-e X-tâ-Xv B-sWópw Pn-Pn A-dn-bn¨p. t^m-_v-a-bnð F-´v X-cw am-ä-§Ä h-ómepw bp-sI-bn-ep-Å G-Xv hy-àn¡pw ]-s¦-Sp-¡m-hp-ó Im

Full story

British Malayali

t^m-_v-a-bp-sS tZ-io-b sX-c-sª-Sp-¸n-\v ap-tóm-Sn-bm-bp-Å I-c-Sv thm-t«-gv-kv en-kv-äv {]-kn-²o-I-cn-¨p. t^m-_v-a cq-]o-Ir-X-am-b-Xv ap-Xð C-óp-h-sc t^m-_v-a-tbm-Sv tNÀ-óv \n-óv {]-hÀ-¯n-¡p-ó 27 A-tkm-kn-tb-j-\p-I-fp-sS {]-Xn-\n-[n-IÄ-¡m-Wv thm-«-h-Im-iw D-Å-Xv. Hu-tZym-Kn-I-am-bn t^m-_v-a-bnð Aw-K-Xzw F-Sp-¯n-«n-sñ-¦nð Iq-Sn t]m-b hÀ-jw t^m-_v-a-bp-am-bn k-l-I-cn-¨v {]-hÀ-¯n-¨ A-tkm-kn-tb-j-\p-I-sf F-ñmw en-kv-änð DÄ-s¸-Sp-¯n-bn-«p-ïv. thm-t«-gv-kv en-kv-änð DÄ-s¸-Sp-¯n-b-Xn-s\-¡p-dn-¨pw DÄ-s¸-Sp-¯m-¯-Xn-s\-¡p-dn-¨pw BÀs¡-¦n-epw ]-cm-Xn D-sï-¦nð aq-óm-gv-N-¡m-ew ]-cm-Xn k-aÀ-¸n-¡mw. F-ñm-h-cp-tS-bpw ]-cm-Xn-IÄ ]-cn-l-cn-¨ ti-jw Hu-tZym-Kn-I thm-t«-gv-kv en-kv-äv G-{]nð B-Zy-hm-cw {]-kn-²o-I-cn-¡pw. G-{]nð ]-Ip-Xn-tbm-sS Cu thm-t«-gv-kv en-kv-än-sâ A-Sn-Øm-\-¯nð sX-c-sª-Sp-¸v \-S-¯m³ B-Wv B-tem-N-\. t^m-_v-a-bp-sS Hu-tZym-Kn-I tc-J-I-fnð tNÀ-¯n-«p-Å-Xpw t^m-_v-a-bp-sS F-Iv-kn-Iyq-«

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]