1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

Hmtcm hÀjhpw {_n«ojv ae-bmfn AhmÀUv ss\äv \S-¡p-t¼mÄ s]mXpth Db-cpó tNmZyw CXm-Wv. ap³ hÀj-§-sf At]-£n¨v F§s\ Bbn-cpóp C¡pdn Fóv. kzn³U-\nð XpS§n amô-Ì-dnepw seÌ-dnepw t{Imbn-tUm-Wnepw \Só AhmÀUv ss\äv Aômw hÀjw ku¯mw-]vS--Wnse ]Sp Iqä³ tÌPnð Ac-t§-dn-b-t¸mgpw Cu tNmZyw kzm`m-hn-I-ambn DbÀóp. Bfpw AÀ°hpw Hcp-]mSv IqSn-sb-¦nepw kzn³U-Wnse BZy AhmÀUv ss\änsâ ]qÀ®X ]nóoSv Hcn-¡epw Dïm-bn-«nñ Fó ]cmXn ]qÀ®-ambpw ]cn-l-cn-¡p-ó-Xm-bn-cpóp ku¯mw-]vS-Wnse Có-es¯ ]Ið. t_m-_n tPmÀÖpw tSm-an-¨³ sIm-gp-h-\mepw ]-IÀ¯n-b Nn-{X-§Ä Im-Wm³ C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI ]co£bnð DóXhnPbw t\SnbhÀ¡v ku¯mw]vSWnsâ BZchv; AwKoImc¯nsâ \ndhnð IpcpópIÄ ssZ-h-¯n\pw a-\p-jyÀ¡pw \-µn ]-d-bm³ dnk-tamÄ ku-¯mw-]v-ä-Wnð F-¯n; `mKyw sIm-ïv Xn-cn-¨v In-«n-b Po-hn-X-¯n-\v k-Z-Ên-sâ B-Zc-hv Iem-`-h³ ss\kpw Nn-{X So-&u

Full story

British Malayali

]Xn-hn\v hyXy-kvX-ambn AhmÀUv tPXm¡sf sXc-sª-Sp-¯Xv AhmÀUv ss\äv thZn-bnð \nópw Xsó-bm-bn-cpóp FóXv \mev AhmÀUv hnX-cW ]cn-]m-Sn-I-sfbpw hyXy-kvXhpw Bth-i-I-c-hp-am¡n amän. AXym-thiw \nd-ªXmbn-cpóp AhmÀUv {]Jym-]\ NS-§p-IÄ. Bfp-I-fpsS {]Xo-£-s¡m¯v ]pc-kvIm-c§fpw DbÀó-t¸mÄ I¿Sn Cc-«m-bm-¡n. BZyw {]Jym-]n-¨Xv b§v Smeâv ]pc-kvIm-c-am-bn-cp-óp. Bdv {]Xn-`-I-fnepw AÀl-cm-sW-¦nepw AÔ\mb tSmbð tImbn-¯d-bv¡m-bn-cpóp ]pc-kvImcw. cïm-aXv \S-t¯ïn Ccp-ó \yqkv t]gvkv¬ Hm^v Zn CbÀ kmt¦-XnI Imc-W-§fnð HSp-hn-te¡v amäp-Ibpw cïm-aXv AtÊm-kn-tb-j³ AhmÀ-Uv ¥m-kvtKm I-em-tI-c-f-¯n\v \ðIp-Ibpw sNbv-Xp. t_m-_n tPmÀÖpw tSm-an-¨³ sIm-gp-h-\mepw ]-IÀ¯n-b Nn-{X-§Ä Im-Wm³ C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI D¨¡v-ap¼v \ndªp I-hnªv lmÄ; Hcp an\n-änsâ CS-thf t]mepw CñmsX \oïp t]mb Nne-s¼m-en-sbm¨; izmkwt]mepw hnSmsX P\kmKcw: ku¯mw-]vä¬ AhmÀUv ss\äp-I-fpsS dmWn-bmbXv C§s\ ]co£bnð DóXhnPbw t

Full story

British Malayali

hÀ-jw tXmdpw \-S-¡p-ó A-hmÀ-Uv ss\-äp-IÄ {_n-«n-jv a-e-bm-fn Sow Aw-K§-sf kw-_-Ôn-¨-Sp-t¯mw-fw hmÀjn-I Iq-Sn-t¨-c-en-sâ Iq-Sn Zn-h-k-amWv. cm-Py-¯n-sâ \m-\m-`m-K-¯p-\n-óp-ap-Å Sow Aw-K-§Ä A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ X-te-Zn-h-k-am-Wv H-cp-an-¨p-Iq-Sp-I. Ip-Spw-_ k-ta-X-ap-Å Cu Iq-Sn tN-c-en-sâ Zn-h-k-¯n-em-Wv Nm-cn-än hmÀjnI s]m-Xp-tbm-Khpw Sow Aw-K-§-fp-sS Ip-Spw-_ kw-K-a-hpw \-S-¡p-I. an-¡-t¸mgpw A-hkm-\ \n-an-jw sN-bv-Xv XoÀ-t¡-ï D-¯-c-hm-Zn-¯-§-Ä Cu Iq-Sn Im-gv-N-bp-sS tim-` sI-Sp-¯pw. Có-se C§-s\ F¯n-b Sow Aw-K-§Ä B-sI B-th-i-¯n-embn. H-scmä tPm-en t]mepw ku-¯mw-]v-S-Wn-se a-e-bm-fn-IÄ _m-¡n sh-¨n-cp-ónñ. Fñm D-¯-c-hm-Zn-¯-§fpw ku-¯mw-]v-S¬ a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j³ {]-kn-U-âv k-Pn-¯v tPm-k-^n-sâ t\-Xr-Xz-¯nð ]qÀ-¯n-bm-¡n I-gn-ªn-cpóp. C-ó-se- s^-bÀ-lm-anse skâv tPm¬-kv lm-fnð sh-¨v \-S-ó A-hkm-\ \nan-j an-\p-¡v ]-Wn-IÄ t]mepw A-{X-tað dn-em-Iv-kv sN-bv-Xm-bn-cpóp. ]-cn-]m-S-n-bp-sS A-h-Xm-c-Icm-b B-dp-t]À AS-¡w F

Full story

British Malayali

Hu-tZymKn-I D-Zv-LmS-\w \-S-¡pw-ap-t¼ {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-äv 2015 \-S-¡pó ku-¯mw-]v-ä-Wn-se H2 Knð-Uv-lmÄ \n-d-ªp-I-hn-ªp. {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-än-te-¡v ku-¯mw-]v-ä-Wnepw ]-cn-k-c-{]-tZ-i-¯p-\n-óp-sañmw B-fp-IÄ H-gp-In-sb-¯p-I-bmWv. {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bp-sS N-cn-{X-¯nð C-óp h-sc-bp-ïm-Im-¯ co-Xn-bn-ep-Å P-\-{]-hm-l-am-Wv lm-fn-te-¡p-f-f-Xv. 2000 t]À-¡v C-cn-¡m-\p-Å ku-I-cy-ap-f-f lm-fm-Wv Knð-Uv-lmÄ. F-ómð P-\-ô-bw \n-d-ªp-I-hn-ª-Xn-\mð _mð-I-Wn-bpw lmÄ A-[n-Ir-XÀ Im-Wn-IÄ-¡m-bn Xp-dóp-sIm-Sp-¯n-cn-¡p-I-bmWv. Iq-Sp-Xð B-fp-IÄ C-\nbpw F-¯nbmð th-Zn-bp-sS ]n-d-Ip-hi-s¯ `-£-Wim-e Iq-Sn H-gn-¸n-¡m-\p-Å Xo-cp-am-\-¯n-em-Wv C-t¸m-Ä kw-Lm-SIÀ. `£-Ww I-gn-¡m\pw a-äp-am-bn H-gn-¨n-«n-cp-ó C-hn-Sw Iq-Sn B-fp-IÄ-¡v C-cn-¡m-\m-bn hn-«p-\ð-In-tb-¡pw. B-fpIÄ hópw t]mbpw \nð-¡p-ó-Xn-\mð F-¯p-ó-hÀ-s¡ñmw C-cn-¸n-Sw H-cp-¡m³ I-gn-bp-sa-óv kw-Lm-S-IÀ A-dn-

Full story

British Malayali

Có-s¯ A-hmÀUvv ss\-änð ]-s¦-Sp-¡m³ Zq-sc Øe-¯v \nópw F-¯p-ó F-ñm-hÀ¡pw ]mÀ-¡n-Mv \ðIp-sa-óv kw-Lm-S-IÀ A-dn-bn-¨p. 200 ssa-en-\v AI-se \n-óp h-cp-ó-hÀ-¡v ]mÀ-¡n-Mv e-`n-¡m-sX h-cp-Itbm atäm sN-bv-Xmð Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó G-sX-¦nepw \-¼-cnð _-Ô-s¸-«mð thï-Xv sN-¿pw. \m-ep ImÀ ]mÀ-¡n-Mnepam-bn A-t\-Iw H-gn-hp-IÄ _m-¡n D-Å-Xn-\mð BÀ¡pw ]mÀ-¡n-Mv _p-²n-ap-«m-hp-I-bn-sñ-óm-Wv I-W-¡m-¡p-ó-Xv. G-ä-hpw ap³ \n-c-bnð C-cp-óv A-hmÀ-Uv ss\-än-se B-tLm-j-§Ä B-kz-Zn-¡m-\m-bn hn-sF-]n Sn-¡-äp-IÄ dn-k-]v-j-\nð \nópw BÀ¡pw hm-§m-hp-ó-Xm-Wv. 100 ko-äp-I-fm-Wv C-§-s\ \o-¡n sh-¨n-cn-¡p-ó-Xv. 50 ]u-ïv ho-Xw \ð-In-bmð ^m-an-en Sn-¡-äp-I-fpw 20 ]u-ïv \ð-In-bmð knw-KnÄ Sn-¡äpw t\-cn-«v hm-§m-hp-ó-XmWv. F-ómð a-lm-`q-cn]-£w h-cp-ó ko-äp-IÄ Xn-I¨pw ku-P-\y-am-Wv. _n«ojv ae-bmfn AhmÀ

Full story

British Malayali

{_n-«ojv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-än-\v ku-¯mw-]v-S-Wnse H2 Knð-Uv-lm-fn-te-bv-¡v \m-sf F-¯p-ó-hÀ {]-tXyIw HmÀ-¡p-I. \n-§Ä ImÀ ]mÀ-¡v sN-t¿ï-Xv A-Sp-¯p-Å G-sX-¦nepw H-cp ImÀ ]mÀ-¡n-emWv. ImÀ-]mÀ-¡n-Mv ku-P-\y-añ. F-ómð H-cp Znh-kw ap-gp-h³ ]mÀ-¡v sN-bv-Xmð sNdn-b Xp-I am-{Xw \ð-tI-ï \n-ch-[n ImÀ ]mÀ-¡p-IÄ A-Sp-¯p-ïv. Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó G-sX-¦nepw H-cp ImÀ ]mÀ-¡n-te-¡v am-{Xw ss{U-hv sN-¿m-³ a-d-¡-cpXv. \-K-c-¯nð F-¯p-t¼mÄ X-só ImÀ ]mÀ-¡v kw-_-Ôn¨ ssk³ t_mÀ-Up-IÄ {i-²n-¡Ww. ku-¯mw-]v-S-Wnð H-cp ^pSv-t_mÄ aÕ-cw \-S-¡p-ó-Xn-\mð ImÀ ]mÀ-¡p-I-fnð Nn-e-Xnð H-gn-hn-sñ-óv h-tó-¡mw. AXp-sIm-ïv ImÀ ]mÀ-¡pI-sf Ip-dn-¨p-Å A-]v-tU-äv t\m¡n-b ti-jw G-Xv ]mÀ-¡n-te-¡m-Wv t]m-thï-Xv F-óv Xo-cp-am-\n-¡pI. Cu \m-ep ]mÀ-¡p-I-fnð G-ähpw km[y-X D-Å-Xv 700 Im-dp-IÄ ]mÀ-¡v

Full story

British Malayali

bpsI-bnse ae-bmfn kaq-l-¯nse {]Kð`sc AwKo-I-cn-¡m³ Bcw-`n¨ {_n«ojv ae-bmfn AhmÀUv ss\äv Aômw hÀjw BtLm-jn-¡p-t¼mÄ Gähpw {i² t\Sp-óXv ]pc-kvImc hnX-cW NS§v Xsó-bm-Ipw. ap³ hÀj-§-fnð thms«-Sp¸v Ign-ªmð DS³ ]pc-kvImc tPXm-¡sf {]Jym-]n-¡pó ]Xn-hm-bn-cp-só-¦nð C¡pdn AhmÀUv hm§m³ F¯p-ó-hÀ¡v t]mepw {]Jym-]\w hsc BcmWv tPXmhv Fó-dn-bm³ amÀ¤an-ñ. thms«-®ð hsc ]qÀ¯n-bmb tijw dnkÄ«v cl-ky-ambn kq£n-¨n-cn-¡p-I-bmWv cïv amk-a-mbn. AhmÀUv {]Jym-]-\hpw hnX-c-Whpw \mS-Io-b-amb ssien-bnð {]Im-i-¯n-sâbpw i_vZ-¯n-sâbpw AI-¼-Sn-tbmsS BIp-t¼mÄ Iem amam¦w t]mse Xsó {i² t\Spw ]pc-kvImc hnX-c-W-hpw. cïv aWn¡pw Ggv aWn¡pw CS-bn-epÅ \mev NS-§p-I-fnð h¨mWv ]pc-kvIm-c-§Ä hnX-cWw sN¿p-I. BZyw b§v Smeâv ]nóoSv \yqkv t]gvk¬, AXn\v tijw AtÊm-kn-tb-j³, Gähpw HSphnð s_Ìv t\gvkv Fón-§-s\-bmWv ]pc-kvIm-c-§Ä \ðIp-I. D-¨ ap-X-em-Wv ]p-c-kvIm-c hn-Xc-Ww B-cw-`n-¡p-I. D-¨-bv¡v 2

Full story

British Malayali

ku¯mw-]vS-Wnð Cóse sNñp-t¼mÄ F§pw BtLmj {]Xo-Xn-bm-bn-cp-óp. Fñm hoSp-Ifpw AXn-Yn-Isf Im¯n-cn-¡p-óp. bpsI-bnse \m\m `mK¯v \nópw Cóv F¯n-t¨-cpó _Ôp-¡-sfbpw kplr-¯p-¡-sfbpw kzoI-cn-¡m³ AhÀ X¿m-sd-Sp-¡p-I-bm-Wv. an-¡-hcpw Cu hos¡âv apgp-h³ Ah[n FSp-¯n-cn-¡p-óp. AhÀs¡ms¡ NÀ¨ sN¿m³ Hscmä Imcyw am{Xta DÅq. \msf \S-¡pó {_n«ojv ae-bmfn AhmÀUv ss\äv. bpsI-bnse ae-bm-fn-IÄ¡n-S-bnð Gähpw henb kmwkvIm-cnI BtLm-j-¯n\v \msf ku¯mw-]v-S-Wnð Ac-§p-W-cp-t¼mÄ Fñm-hcpw BËmZ¯n-em-Wv. X§-fpsS \m«nð F¯nb BZy AhmÀUv Ncn-{X-¯nse Gähpw ASn-s]mfn AhmÀUv ss\äm¡n amäm-\pÅ {]Xn-Ú-bn-emWv ku¯mw-]vS¬ImÀ. ku¯mw-]vS-Wnse ae-bm-fn-IÄ Fñm-hcpw Ah-cpsS coXn-bnð BtLm-j-¯n\v amäv Iq«p-óp. ]Xn-hv i\n-bm-gvN-I-fnð \S-¡pó ae-bmfw IpÀ_m\ amän h¨mWv ]Ån A[n-Ir-XÀ AhmÀUv ss\äv Bth-i-¯nsâ `mKw BIp-ó-Xv. t\cs¯ Xsó \nÝ-bn¨n-cpó Hcp P&ogra

Full story

British Malayali

eï³: bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-I-fp-sS G-ähpw hen-b ImÀ-Wn-sh-en-\v C-\n shdpw c-ïv Znh-kw Iq-Sn am-{Xw. ku-¯mw-]v-S³ B-th-i-s]-cp-a-g-bn-em-Wv. cm-hn-se 11 a-Wn ap-Xð cm{Xn F-«-ch-sc Xp-SÀ-¨-bm-bn I-e-bp-sS Nn-e-s¼m-en D-b-cp-t¼mÄ A-Xv s\-ôn-te-äp-hm-§m-\p-Å Bth-iXn-anÀ¸v. a-e-bm-fn-I-fp-sS H-cp Ime-s¯ tdm-amân-Iv lotdm \-S³ i-¦À ap-Jy A-Xn-Yn-bm-bn F-¯p-sa-óv Iq-Sn A-dn-ª-tXm-sS B-th-iw C-c-«n-¨n-cn-¡p-I-bmWv. t]m-b hÀ-jw a-e-bm-fn-I-fp-sS a-lm-\-S³ ]-ß{io a-[p B-bn-cp-óp hn-in-ãm-XnYn. H-fn-¼y³ t_m-_n A-tem-jykv, tem-Iw F-¼m-Sp-ap-Å a-e-bm-fn-IÄ-¡v am-Xr-I-bm-bn amdn-b t{Imbv-tUm-Wn-se a-e-bm-fn ta-bÀ a-Rv-Pp jm-lpð l-aoZv, ku-¯mw-]v-S¬ ta-bÀ kqk³ »m¨vt^mÀUv, Fw ]n am-cm-b Itcmen³ t\m-Ivkv, Ae³ sshävslUv- F-ón-h-cm-bn-cn¡pw hn-in-ãm-Xn-Yn-I-fm-bn F-¯p-I. Ctómfw \Só AhmÀUv ss\äv ]cn]mSn-Ifnð sh¨v Gähpw DÖzeamb Hómbncn-¡pw kuXmw-]v-SWnð \-S¡m³ t]mIpó-Xv F-óv \n-Ý-b-am-bn I-gnªp. ku-¯mw-]v-S-Wn-se P-\-§Ä A-{X B-th-i-t¯m-sS-bm-Wv A-hm&A

Full story

British Malayali

{]hm-kn a-e-bm-fn-I-fp-sS G-ä-hpw hen-b kw-L-S\bm-bn thÄ-Uv a-e-bm-fn Iu¬-kn-en\v Cw-¥-ïnð Nm-]v-äÀ Xp-S-§p-óp. ku-¯mw-]Sv-Wnð i\n-bmgv-N \S-¡p-ó {_n«n-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\än-sâ an-kv tI-c-f a-Õ-c-§-fp-sS {IuWn-Mv skdn-aWn-tbm-Sp tN-À-óm-Wv U»yp Fw kn bp-sS D-Zv-LmS\w \S-¡p-I. an-kv tI-c-f bq-tdm]v B-bn sX-c-sª-Sp-¡-s¸-Sp-ó s]¬-Ip-«n-¡v thÄ-Uv a-e-bm-fn Iu¬-knð hÀ-jw tXm-dpw \S-¯p-ó an-kv a-e-bm-fn thÄ-Uv ssh-Uv a-Õ-c-¯nð t\-cn«v ]s¦-Sp-¡m\pw km[n-¡pw. tem-I-¯p-Å an-¡ cm-Py-§-fnepw \S-¡p-ó {]m-Yan-I a-Õ-c-§-fnð hn-P-bn-¡-s¸-Sp-ó-h-cm-Wv km[m-c-W K-Xn¡v Cu a-Õ-c-¯nð ]s¦-Sp-¡p-I. Cw-¥-ïnð {]m-Yan-I du-ïv a-Õ-c-am-bn U»yp Fw kn {_n«n-jv a-e-bm-fn \S-¯p-ó an-kv tI-c-f bq-tdm]n-s\ Aw-Ko-I-cn-¨-tXm-sS-bm-Wv C-hn-Sp-s¯ hn-P-bn-¡v ss^\ð a-Õ-c-¯n-te-¡v t\-cn«v {]thi\w e-`n-¡pI. {]hm-kn-IÄ-¡n-S-bnð k-Po-h-am-bn {]-hÀ-¯n-¡p-ó U»yp-Fw kn-bp-sS Cw¥-ïv Nm-]v-äÀ D-Zv-Lm

Full story

[28][29][30][31][32][33][34][35]