1 GBP = 93.35 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

കവന്‍ട്രി: കഴിഞ്ഞ ഒന്‍പതു വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ ബ്രിട്ടനിലെ മലയാളി സമൂഹത്തില്‍ നിന്നും 45 വാര്‍ത്ത താരങ്ങളെ കണ്ടെത്തി അവതരിപ്പിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി പോയ വര്‍ഷം യുകെ മലയാളികളെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ച അഞ്ചു പേരെ തേടി യാത്രയായപ്പോള്‍ പതിവ് പോലെ അഭൂതപൂര്‍വമായ നോമിനേഷന്‍ പ്രവാഹം. വിവിധ മേഖലയില്‍ മാറ്റുതെളിയിച്ച 18 പേരുടെ പട്ടികയില്‍ നിന്നും ഏറെ ശ്രമപ്പെട്ടു തയ്യാറാക്കിയ ഫൈനല്‍ ഫൈവ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഈ വാര്‍ത്തയിലൂടെ പുറത്തു വിടുകയാണ്. വിവിധ മേഖലകളില്‍ കഴിവ് തെളിയിച്ചവര്‍ ആയതിനാല്‍ ഇവരില്‍ ആരും ഒരാള്&zw

Full story

British Malayali

കവന്‍ട്രി: യുകെ മലയാളികള്‍ക്കിടയില്‍ പോയ വര്‍ഷം താരപരിവേഷത്തോടെ മിന്നിത്തിളങ്ങിയ ഹീറോകള്‍ ആരൊക്കെയാണ്? യുകെ മലയാളി സമൂഹത്തിനു നിര്‍ണായക സംഭാവനകള്‍ നല്‍കിയവര്‍ ആരൊക്കെയാണ്? സമൂഹത്തില്‍ പോസിറ്റീവ് ചിന്തകളുടെ വേരോട്ടം നടത്തിയവര്‍ ഉണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും വിധത്തില്‍ സ്വാധീനിച്ചവരായി എത്ര പേര് കാണും? ഇതില്‍ പുരുഷന്‍മാരുടെയും വനിതകളുടെയും യുവത്വത്തിന്റെയും കണക്കെടുത്താല്‍ ആശയ്‌ക്കോ നിരാശയ്ക്കോ ഇടയുണ്ടോ? കേരളത്തിലെ മഹാപ്രളയം യുകെ മലയാളികളെയും ഏറെക്കുറെ ഉലച്ചാണ് പോയവര്‍ഷം കടന്നത്. ഇതിനിടയിലും പ്രതീക

Full story

British Malayali

കവന്‍ട്രി: ഒന്‍പതാം വര്‍ഷത്തിലേക്കു എത്തുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളികളുടെ വാര്‍ഷിക ഉത്സവമായ അവാര്‍ഡ് നൈറ്റ് ഇനിയെത്തുന്നത് കവന്‍ട്രിയിലേക്ക്. ഈ വര്‍ഷം ഏപ്രിലില്‍ സതാംപ്ടണില്‍ നടന്ന അവാര്‍ഡ് നൈറ്റ് വേദിയില്‍ തന്നെ കവന്‍ട്രി അടുത്ത വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള വേദിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നെങ്കിലും സംഘാടക നിരയുടെ രൂപീകരണം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ഏഴു മാസം മുന്നേ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അടുത്ത വര്‍ഷം ജൂണ്‍ ഒന്നിന് കവന്‍ട്രിയിലെ വില്ലന്‍ ഹാളിലാണ് അവാര്‍ഡ് നൈറ്റിന് വേദിയാകുക. ഇതിനകം നിരവധി മലയാളി ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് വേദിയായ

Full story

British Malayali

{_n«ojv ae-bmfn AhmÀUv ss\äv Ign-ªn«v Hcp amkw BIp-óp. Fón«pw AtX Ipdn-¨pÅ hmÀ¯-IÄ Ah-km-\n-¡m-dm-bntñ Fóp hnNm-cn-¡p-ó-hÀ Adn-bp-I. AhmÀUv ss\änsâ _m¡n ]{X-ambn Hcp \ò-bpsS Imcyw IqSn ]dtª R§Ä¡v aS-§m-\m-hq. AhmÀUv ss\-änsâ sNe-hnð 500 ]uïv an¨w h¨p Nmcnän¡v \ðIn Dïm-¡nb amXr-I-bm-Wn-Xv. ku¯mw-]vS-Wnse skâv tPmÀPv It¯m-en-Iv tIm-tf-Pv lmfnð \Só F«m-as¯ {_n«ojv ae-bmfn AhmÀUv ss\äv ]e Imcy-§Ä sImïv Ncn-{X-¯nð tcJ-s¸-Sp-¯n-bn«pïv. ap³ AhmÀUv ss\äp-Isf t]mse ]Xn-\m-bn-c-¯n-e-[nIw ]uïv sNe-hm-¡msX 5000 ]uïnð _Päv HXp-¡n-sb-ó-XmWv BZys¯ Imcyw. Fómð A\p-h-Zn-¨n-cpó 5000 ]uïnð \nópw 500 ]uïv an¨w h¨mWv AhmÀUv I½än sNbÀam³ kn_n ta{]¯pw km¼-¯nI Imcy-§Ä ssIImcyw sNbvXn-cpó sskaWpw amXr-I-bm-b-Xv. C§s\ an¨w hó 500 ]uïv ku¯mw-]vS-Wnse ae-bmfn ho«-½-am-cpsS Nmcnän kwL-S-\-bmb A½¡v ssIamäw sN¿p-Ibpw sNbvXp

Full story

British Malayali

{_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-äv t]mse-sbm-cp h³In-S ]-cn-]m-Sn \-S-¯p-t¼mÄ G-ähpw A-[n-Iw kw-Lm-S-IÀ B-i-¦-s¸-Spó-Xv iÐ-s¯ Ip-dn¨pw sh-fn-¨-¯n-sâ Ip-dn-¨pw HmÀ-¯m-bn-cn-¡pw. Ir-Xyam-b i-Ð-¯nð C-S-ap-dn-bm-sX ku-ïv sIm-Sp-¯n-sñ-¦nð H-cp ]-cn-]m-Sn Ip-f-am-Im³ a-äp Im-cy-§Ä Hópw th-ï. kv-tä-Pnð I-e-mIm-c-òmÀ F-¯p-t¼mÄ Ir-Xyam-b sh-fn-¨w Ir-Xy- k-a-b-¯v F-¯n-bn-sñ-¦nð F-´v kw-`-hn¡pw? F-ómð ku-¯m-]v-S-Wnð C-¡p-dn \-S-¯p-ó A-hmÀ-Uv ss\-änð A¯-cw B-i-¦-IÄ Hópw hn-e-t¸m-bnñ. Fñm-hcpw H-cpt]m-se ]d-ªp C-¡p-dn i-Ðhpw sh-fn-¨hpw ASn-s]m-fn B-bn-cp-óp-shóv. H-¸w cp-Nn-I-c-am-b `£-Ww B-bn-cp-óp F-óp Iq-Sn ]-d-bp-t¼mÄ a\w \n-d-bpó-Xv I-h³-{Sn-bn-se ]-¯v t]À-¡mWv. Imc-Ww A-hÀ-¡m-bn-cp-óp C-Xnsâ-sbm-s¡ Np-aXe. ]qÀ-W-ambpw ku-P-\y-am-bm-Wv I-h³-{Sn-bn-se Sow aq¬-sse-äv Châv am-t\-Pv-saâv I¼-\n {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-&a

Full story

British Malayali

ku¯mw]vSWnð \S¡pó AhmÀUv ss\änð ]s¦Sp¡m\mbn F¯nb F\n¡p kwLmSIÀ Xmakw Hcp¡nbXv ku¯mw]vSWv kao]apÅ Sq«Wnse tImin¨mbsâ (sdPn tImin) ho«nembncpóp. tImin¨mbsâbpw aRvPphnsâbpw kð¡mc¯nð izmkw ap«nbmWv \mep \mÄ Ignªp IqSnbXv. cm{Xnbnepw aäpw Fs´¦nepw tPmen sN¿m³ FWo¡pt¼mÄ sseäv CSm³ t]Snbmbncpóp. apdnbnð sh«w Iïmð tImin¨mb³ Fs´¦nepw `£Whpambn F¯psaóXv Xsó ImcWw. tImin¨mb³ \ðInb kvt\lw ku¯mw]vS¬ apgph³ tImcns¨mcnªp \ðIn. aqóp hÀjw ap³]v ku¯mw]vSWnð AhmÀUv ss\äpambn F¯nbt¸mÄ \ðInbXnt\¡mÄ henb kvt\lw. Aóp R§Ä¡v Xm§pw XWepambn \nóhcnð Hmkvt{Senbbv¡v t]mb kPn¯pw aRvPpjbpw HgnsI Fñmhcpw C¡pdnbpw Dïmbncpóp. sP-bv-k¬ F-{_lmw ]-IÀ¯nb Nn-{X-§Ä Im-Wp-hm³ C-hn-sS ¢n-¡v sN¿pI Pn-\p ]n hÀ-Ko-kv ]-IÀ¯n-b Nn-{X-§Ä Im-Wp-hm³ C-hn-sS ¢n-¡v sN¿pI C¡pdn ]t£ asämcp {]tXyIX Dïmbncp&oa

Full story

British Malayali

ku¯mw]vS¬: kab _ÔnXambn \qdp t]cv IqSpó Hcp t{]m{Kmw t]mepw hnPbIcambn \S¯m³ km[n¡m¯ bpsI aebmfnIÄ¡nSbnð \qdp IW¡n\v BfpIfpsS kmón[yhpw ]cn{iahpw Dd¸m¡pó {_n«ojv aebmfn AhmÀUv ss\äv hoïpw hnkvabambn. Ignª F«p hÀjs¯ Ncn{X¯nð Hcn¡ð am{Xw kab ]«nIbnð \nópw hyXnNent¡ïn hósXmgn¨mð ]cn]mSnIfpsS hyXykvXXbpw KpW\nehmchpw Hóns\móp sa¨s¸Sp¯póXns\m¸w bpsI aebmfn kaql¯n\p A¨S¡¯nsâbpw IrXy\nãbpsSbpw _me]mT§Ä IqSn k½m\n¨mWv Hmtcm XhWbpw AhmÀUv ss\äv sImSnbnd§pI. C¯hWbpw B `mKym\p`h¯nsâ a[pcw \pWªmWv AhmÀUv ss\äv \Só lmÄ ]qÀ®ambpw hr¯nbm¡n ]peÀs¨ \mep aWntbmsS {][m\ kwLmSIÀ ho«nte¡p aS§nbXv. sP-bv-k¬ F-{_lmw ]-IÀ¯nb Nn-{X-§Ä Im-Wp-hm³ C-hn-sS ¢n-¡v sN¿pI Pn-\p ]n hÀ-Ko-kv ]-IÀ¯n-b Nn-{X-§Ä Im-Wp-hm³ C-hn-sS ¢n-¡v sN¿pI kwLmSIsc X\n¨m¡n ]cn]mSn Ignªmð s]mSnbpw X«n aS§pó ]Xnhv {_n«ojv aebmfn AhmÀUv ss\än\v F¯

Full story

British Malayali

ku¯mw-]v-S¬: AhmÀUv ss\äpIfpsS {][m\ BIÀjWw XsóbmWv \r¯§Ä. C¡mcW¯mð Gähpw anI¨ \r¯ C\§Ä am{Xw £Wn¨p hcp¯n AXnYnIÄ Bsb¯pó {_n«ojv aebmfn hmb\¡mÀ¡v k½m\n¡pó ]XnhmWv Ignª F«phÀjambn ]n´pScp-óXpw. Fómð C¯hW thZnbnð F¯nb Hmtcm \r¯hpw Hóns\mópw anI¨p \nót¸mÄ s{]m^jWð Xmc§fmbn F¯nb tkm¨tdmbpw Imfn N{µtiJdpw t]mepw shñphnfn Asñó tXmóepw thZnbnð ]et¸mgpw krãn¡-s¸«p. Fómð s{]m^jWenk¯n\p apónð asämópw ]Icw hbv¡m³ Csñóp sXfnbn¡m\v Ignª \nanj§Ä k½m\n¨mWv Cóse AhmÀUv ss\äv sImSnbnd§nbXv. F«mw AhmÀUv ss\änse ssl sseäv s]Àt^ma³kv Bbn hnebncp¯s¸« \r¯ C\§Ä XnI¨pw Bthiw sImÅn¡póXmbn-cpóp. tkm¨tdm Fó Cw¥ojv t_mfnhpUv Sow thjhnXm\¯nepw \r¯ kwhn[m\¯nepw AhcpsS ]mShw sXfnbn¨mWv thZnbnð F¯nbXv. \nd§Ä Nmens¨gpXnb Iqä³ NndIpIÄ Xpónt¨À¯ tImkvdyqan

Full story

British Malayali

ku¯mw]vS¬: "tacm ]ymtc tZihmtem'' Fó {]ikvXamb UbtemKpambn \tc{µ tamZnbpw IS¡p ]pd¯p Fó Bt{Imiw DbÀ¯n ]nWdmbn hnPb\pw ku¯mw]vSWnð F¯nb Znhkw. F«p an\nänð 128 t]cpsS iÐhpw Hcp \nanjw t]mepw ]mgm¡msX ]ndóp hoWt¸mÄ Knókv thÄUv sdt¡mÀUv AwKoImc¯nte¡p Zneo]v Iem`h³ \SóSp¯ Zn-hkw. t_mfnhpUns\m¸w aebmfs¯ temIw s\tôäm³ ImcWamb Pn½n¡n I½epambn thZnbnð ]mdn \Sóp tkm¨tdm \À¯IÀ P\¯nsâ a\knf¡nb Znhkw. \S\w ]eXpsï¦nepw inh XmÞh¯nsâ cu{ZX k½m\n¡m³ asämón\pw Ignbnsñóv Imfn N{µtiJcw bpsI aebmfnIsf ]Tn¸n¨ Znhkw. C§s\ Ht«d {]tXyIXIfpambmWv F«mw FUnj³ {_n«ojv aebmfn AhmÀUv ss\än\v Cóse cm{Xn H³]Xp aWn¡v Xncioe hogpóXv. F«p hÀjambn bpsI aebmfnIfpsS PohnX Xmfambn hncpsó¯pó {_n«ojv aebmfn AhmÀUv ss\äv C¯hW ]pXpaIÄ XoÀ¯mWv P\§fnð Bthiambn s]bvXnd§nbXv. ]pd¯p \\p\s\ s]¿pó ag t]mepw tXmäpt]mbn AhmÀUv ss\änð hncnªnd§nb P\¯nsâ Bthi¯n\v a

Full story

British Malayali

ku¯mw]vSWnð Cóse \Só hÀ®m`amb IemtafbpsS t\À ImgvNIfmWv Cu Nn{X§fneqsS hmb\¡mtcmSv ]¦p hbv¡póXv. XpS¡w apXð HSp¡w hsc \ndªp \nó kZÊv Xsóbmbn-cpóp {][m\ Im-gv-N. C-cn-¡m³ C-cn-¸n-Sw Dtïm F-óv tX-Sn \-S-ó Im-gv-N-¡mÀ H-Sp-hnð a-Wn-¡q-dp-I-tfm-fw \n-óp sIm-ïv I-em-hn-cp-óv B-kz-Zn-¨ \n-an-j-§fpw D-ïm-bn-cp-óp. ]-cn-]m-Sn-IÄ B-th-i-t¯m-sS ap-tó-dn-b-t¸mÄ lm-fn-\p ]p-d-¯p k-Öo-I-cn-¨ Sn-hn-¡p ap-ón-em-bn-cp-óp Xnc-¡v A-\p-`-hs¸-«Xv. ]-cn-]m-Sn-IÄ A-Sp-¯p Im-Wp-hm³ B-fp-IÄ Xnc-¡p Iq-«p-I-bm-bn-cpóp. Cu Xnc¡v ssU-\nw-Kv G-cn-b-bn-te-¡pw F-¯n. F-t§m«pw t\m-¡n-bmepw B-fp-IÄ \n-d-sªm-gp-Ip-ó Imgv-N am-{X-am-bn-cp-óp A-hn-sS \nópw Im-Wm³ km-[n-¨-Xv. H-cp-]m-Sv B-{K-l-t¯m-sS A-hmÀUv ss\äv th-Zn-bnð F-¯n-bn«pw ]-s¦-Sp-¡m³ I-gn-bm-sX a-S-§n-b-hÀ-¡pw {]n-b-s¸-« {_n-«o-jv a-e-bm-fn hm-b-\-¡mÀ-¡p-ambn H-cp \n-an-jw t]mepw ]m-gm-¡m-sX-bp-Å I-em-hn-cp-ón-sâ Nn-{

Full story

[4][5][6][7][8][9][10][11]